Εταιρικό προφίλ

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών Αερίου Αττικής

Σκοπός της εταιρείας είναι :

 • Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών σχετιζομένων με τα δίκτυα διανομής και τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και εν γένει ενεργειακών προϊόντων, σε κάθε είδους τελικούς χρήστες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Η παροχή προς τρίτους κάθε είδους τεχνικής υποστήριξης, συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών επίβλεψης – επιθεώρησης και διοίκησης τεχνικών έργων, υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα διανομής και χρήσης του φυσικού αερίου και εν γένει ενεργειακών προϊόντων.
 • Η ανάληψη υπηρεσιών συντήρησης προς τρίτους πάσης φύσεως εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την διανομή, εμπορία και χρήση του φυσικού αερίου και εν γένει ενεργειακών προϊόντων.
 • Η για λογαριασμό της ίδιας ή τρίτων πρόσκτηση ή και συμβολαιοποίηση νέων καταναλωτών φυσικού αερίου και εν γένει ενεργειακών προϊόντων και η σύνδεσή τους με τις υποδομές διανομής.
 • Η εργοληπτική κατασκευή όλων εν γένει των υποδομών, εγκαταστάσεων διανομής και συσκευών χρήσης φυσικού αερίου και εν γένει ενεργειακών προϊόντων.
 • Η μελέτη και η κατασκευή δικτύων οπτικών ινών και εν γένει έργων υποδομής.
 • Η εμπορία κάθε φύσεως εξοπλισμού, εξαρτημάτων και συσκευών χρήσης, δυναμένων να χρησιμοποιηθούν στις εν λόγω υποδομές και εγκαταστάσεις.
 • Η εξασφάλιση, προώθηση και διαχείριση χρηματοδοτήσεων (κοινοτικών, κρατικών, ιδιωτικών) για την εμπορία, προβολή, προώθηση και χρήση του φυσικού αερίου και εν γένει ενεργειακών προϊόντων.
 • Η αντιπροσώπευση εταιριών του εσωτερικού ή και του εξωτερικού που ασχολούνται με εργασίες, τεχνικές μεθόδους και παράγουν προϊόντα που έχουν σχέση με ανωτέρω δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών με σκοπό την ανάληψη έργων, που έχουν σχέση άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας.
 • Η μελέτη και η κατασκευή δικτύων οπτικών ινών και εν γένει έργων υποδομής.
 • Η εμπορία κάθε φύσεως εξοπλισμού, εξαρτημάτων και συσκευών χρήσης, δυναμένων να χρησιμοποιηθούν στις εν λόγω υποδομές και εγκαταστάσεις.
 • Η εξασφάλιση, προώθηση και διαχείριση χρηματοδοτήσεων (κοινοτικών, κρατικών, ιδιωτικών) για την εμπορία, προβολή, προώθηση και χρήση του φυσικού αερίου και εν γένει ενεργειακών προϊόντων.
 • Η αντιπροσώπευση εταιριών του εσωτερικού ή και του εξωτερικού που ασχολούνται με εργασίες, τεχνικές μεθόδους και παράγουν προϊόντα που έχουν σχέση με ανωτέρω δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών με σκοπό την ανάληψη έργων, που έχουν σχέση άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας.
   

 

 
ibhellas.gr banner
 
|